1855

W dniu 15 kwietnia 1855 roku wręczono Władysławowi Taczanowskiemu nominację na stanowisko adiunkta przy Gabinecie Zoologicznym. Od początku swej pracy Taczanowski zwrócił uwagę na kompletowanie okazów fauny krajowej, słabo wówczas jeszcze poznanej i włączył do Gabinetu swoją bogatą kolekcję ssaków, ptaków i jaj ptasich zebranych w kraju.

W okresie, gdy Wł. Taczanowski kierował Gabinetem Zoologicznym (1862-1891), dzięki współpracy z uczonymi polskimi i zagranicznymi, stał się on wartościową placówką naukowo-badawczą.

Od lewej: Antoni Waga, Konstanty Branicki, Władysław Taczanowski.

Obecnie w zbiorach MIZ PAN znajduje się 146 eksponatów zebranych przez Wł. Taczanowskiego, w tym 77 ptaków, 18 gniazd ptasich i 51 ssaków.

Znaczną część tej kolekcji zajmują ptaki drapieżne obecnie wpisane na „Czerwoną Listę” gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem np. trzmielojad zwyczajny Pernis apivorus, błotniak łąkowy Circus pygargus, orlik krzykliwy Clanga pomarina, pustułeczka Falco naumanni.

Poza materiałami krajowymi stanowiącymi ponad 90% kolekcji Taczanowskiego, na uwagę zasługują okazy pochodzące z wyprawy do Algierii (1866-1867) zebrane wspólnie z braćmi Branickimi. Wyróżnia się ptaki takie jak błotniak stepowy Circus macrourus, kurhannik Buteo rufinus oraz ssaki – szakal złocisty Canis aureus, endemiczny gatunek gryzonia występujący północnej i północno-wschodniej Afryce – gundia Ctenodactylus gundi, skoczek egipski Jaculus orientalis.